นายราชกิจ อุ่นเรือน
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้าสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สอนวิชาสังคมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวหน้าฝ่ายบริการ
ครูผู้มีผลงานจริยศึกษาดีเด่น ประจำปี 2534

 


 

Home