ฝ่ายธุรการ

นางจรีภรณ์ สุวรรณศรี ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

1. งานสารบรรณ นางกาญจนา ธินิศิริ
2. งานการเงินการบัญชี นางสาวจินตนา อุ่นจิตร
3. งานสวัสดิการตามระเบียบกระทรวงการคลัง นางเชาว์นิจ คำมาก
4. งานพัสดุโรงเรียน นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง
5. งานบุคลากรและทะเบียนประวัติฯ นางทวีพร ศรีพยัพ
6. งานยานพาหนะ นายธนู มีอาษา
7. งานติดตามและประเมินผล นางมณีรัตน์ ชูชีพ

Home