นายอำพน แสงศศิธร
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์
สอนวิชาภาษาอังกฤษ คณิศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้ตรวจซ่อมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
ผู้จัดทำ GPA ของโรงเรียน

 


Home