กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมัย ธินิศิริ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

สอนวิชาดนตรีไทย

 

นายธีระศักดิ์ วิหคทอง

อาจารย์ 1 ระดับ 4

สอนวิชาดนตรีสากล

 

 

Home