กลุ่มสาระการงาน อาชีพ และเทคโนโลย


นางวัลภา อุ่นเรือน
อาจารย์ 2 ระดับ 7
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นายธนู มีอาษา
อาจารย์ 2 ระดับ 7

นางสาวประนอม แสนเสน่ห์
อาจารย์ 2 ระดับ 7

นางสมปอง สุขพิทักษ์
อาจารย์ 2 ระดับ 7

นางมณีรัตน์ ชูชีพ
อาจารย์ 1 ระดับ 4


นางเสาวณีย์ อิ่มจิตต์
อาจารย์ 2 ระดับ 7

นายธนภัทะ ดวงประชา
อาจารย์ 2 ระดับ 7

     

 

 

 

 

Home