นางบุญเชื้อ บุบผาชาติ
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สอนวิชาภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทะเบียนวัดผลของโรงเรียน

 


Home