ข้อมูลอาคารสถานที่


อาคารเรียน มี 2 หลัง
1.อาคารเรียนแบบ 216 1 หลัง
2.อาคารเรียนแบบ 216 ก. (16ห้องเรียน) 1 หลัง
อาคารประกอบ
- โรงอาหาร แบบ 020 1 หลัง
- หอประชุม แบบ 020 1 หลัง
- โรงฝึกงาน แบบ 204/27 1 หลัง
- หอประชุมโรงอาหาร แบบ 100/27 1 หลัง
บ้านพักครู มีจำนวน 8 หลัง
บ้านพักภารโรง มีจำนวน - หลัง
ห้องน้ำ-ห้องส้วม มีจำนวน 3 หลัง

อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม

การพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม ปีการศึกษา 2543-2544
1
จัดทำอุทยานการศึกษาหน้าอาคารฝ้ายคำ ประกอบด้วย สถานที่นั่งพักผ่อนและทำงานที่ร่มรื่น, สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา, ป้ายนิเทศ , อุปกรณ์ต่างๆ ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ด้วยตัวเอง
2
จัดทำสวนหย่อม หน้าอาคารตรีมุข
3
สร้างส้วม 1 หลัง แบ่งชาย มีที่ปัสสาวะ 10 ที่/หญิงมีส้วมจำนวน 6 ห้อง ด้วยเงินงบประมาณ
4
สร้างส้วมเพิ่ม 1 หลัง ใช้รวมกัน มีจำนวน 6 ห้อง
5
สร้างเวทีกลางแจ้งข้างสระน้ำด้านติดเสาธง

Home