ปฏิทินโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 3 กันยายน - 11 ตุลาคม 2546

วัน เดือน ปี
รายการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
3 ก.ย.46 ส่งสมุดประเมินผล(รบ.3) และแบบบันทึกผลการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ อาจารย์ประจำวิชา
5 ก.ย.46 ส่งสมุดประเมินผล(รบ.3) และแบบบันทึกผลการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ที่งานวัดผล หัวหน้ากลุ่มสาระ
17 ก.ย.46 ส่งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด อาจารย์ประจำวิชา
18 ก.ย.46 อัดสำเนาข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประกาศรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด คณะกรรมการ งานวัดผล
18-19 ก.ย.46 ดำเนินการกับนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ของ เวลาเรียนทั้งหมด อาจารย์ประจำวิชา
19 ก.ย. 46 อาจารย์ที่ต้องการให้ผลการเรียน " ร " ส่งแบบขออนุมัติ การให้ "ร" อาจารย์ประจำวิชา
20-21 ก.ย.46 ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา สารเสพย์ติด คณะกรรมการ
22 ก.ย.46 ประกาศรายชื่อนักเรียน ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน งานวัดผล
29-30 ก.ย.46 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 คณะกรรมการ
29 ก.ย.46 ส่งผลการประเมินกิจกรรมที่หัวหน้าหมวดวิชากิจกรรม ส่งผลการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ อาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรม
3 ต.ค. 46 ส่งผลการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ งานวัดผล หัวหน้ากลุ่มสาระ
6 ต.ค.46 ตรวจทานคะแนนข้ามหมวดวิชา คณะกรรมการ
7 ต.ค.46 สรุปผลการเรียน คณะกรรมการ
8-10 ต.ค.46 ประชุมทบทวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และแนวปฏิบัติ อาจารย์ทุกท่าน
9 ต.ค.46 ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา
11 ต.ค.46 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546

Home