นายอำพน แสงศศิธร
อาจารย์ 2   ระดับ 7
หมวดวิชาคณิตศาสตร์
สอนวิชาคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้จัดทำ GPA ของโรงเรียน
ผู้ตรวจซ่อมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน