กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ


นางศรีสกุล นนท์ประเสริฐ
อาจารย์ 2 ระดับ 7
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวเสาวนีย์ ใจขำ
อาจารย์ 2 ระดับ 7
หัวหน้างานสารสนเทศ
งานทะเบียนวัดผล GPA
เรียนรู้ภาษาอังกฤษทาง Web link

http://www.thaistudents.com/english/index.html/
นางอรุณีย์ พิทักษ์ศิลป์
อาจารย์ 2 ระดับ 7
หัวหน้างานแนะแนว
นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง
อาจารย์ 2 ระดับ 7
งานพัสดุโรงเรียน
นายอำพน แสงศศิธร
อาจารย์ 2 ระดับ 7
งานทะเบียน-วัดผล GPA

Home