ฝ่ายวิชาการ

นายภูมิยศ ศรีอุบล ตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 9
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

1. งานพัสดุวิชาดาร นางประภาพรรณ เสาะการ
2. งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่ม
3. งานพัฒนาการเรียนการสอน นายภูมิยศ ศรีอุบล
4. งานทะเบียน-วัดผล นางบุญเชื้อ บุบผาชาติ
5. งานครูผู้สอน ครู-อาขารย์ทุกท่าน
6. งานวิจัย นางศรีสกุล นนท์ประเสริฐ
7. งานภูมิปัญญาท้องถิ่น นายวิโรจน์ นนท์ประเสริฐ
8. งานแนะแนว นางอรุณีย์ พิทักษ์ศิลป์
9. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายะนู มีอาษา
10.งานติดตามและประเมินผล นางประภาพรรณ เสาะการ

Home