แหล่งเรียนรู้ และอุทยานการศึกษา

โรงเรียนปากพลีวิทยาคารได้จัดทำอุทยานการศึกษาขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ต่างๆเพิ่มเติมและให้เกิดความคุ้นเคยกับการแสวงหาความรู้แบบบูรณาการ กับธรรมชาติ ก่อให้เกิดความสุข ไม่รู้สึกว่าการเรียนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนเท่านั้น และปลูกฝั่งให้นักเรียนรักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนได้จัดบริเวณอุทยานให้ร่มรื่น สะอาด มีที่นั่งให้นักเรียนได้พักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆ ผู้ที่ดูแลอุทยานให้สวยงามนั้นประกอบด้วยครู นักเรียน และนักการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1.โพรเจกไทล์สายน้ำ 11. กังหันใบพัด 21.กังหันกาละมัง
2.วงจรควบคุมการทำงานด้วยเสียง 12. กลิ้งปริศนา 22.เสียงดนตรีจากพลังงานศักย์ยืดหยุ่น
3.น้ำตกโมเมนต์ 13. ภาพจากกระจกบานใหญ่ 2 บาน ทำ มุม 0 องศา (ขนานกัน) 23.การเขียนลวดลายโดยใช้แรงดึงดูดของโลก
4.ก๊อกน้ำมหัศจรรย์ 14.ชุดสาธิตคาบการแกว่ง 24.พลังแม่เหล็ก
5.น้ำตกลูกบาสฯ 15.จักรยานน้ำพุ 25.ชุดต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
6. โทรศัพท์ท่อ 16.กระจกนูน 26.พลังแม่เหล็ก
7.พลังแม่เหล็ก 17.ชุดสาธิตเรื่องมวล 27. ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทาน(R) กับการไหลของกระแสไฟฟ้า(I)
8.น้ำตกกาน้ำ 18.โมเมนต์ความเฉื่อย 28.พัดลมระบายอากาศ
9.หลักแบร์นูลลี 19.กว้าน  
10.ภาพจากกระจก2บานทำมุมต่าง ๆ กัน 20.รอก  

กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ

1..สิ่งประดิษฐ์จากเศษเหล็ก 1.ตัวละครพิศวง 1. ป้ายนิเทศ
2.สิ่งประดิษฐ์จากชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และจักรยานยนต์ 2.อวัยวะมหัสจรรย์ 2. สื่อ อุปกรณ์ที่นักเรียนผลิต
3.ป้ายนิเทศหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งโรงเรียน 3.สื่อ อุปกรณ์ ที่นักเรียนผลิต 3. โครงงานนักเรียน
4.ป้ายนิเทศการทำปลาดูสูตรข้าวกล้องและเครื่องเทศ 4.โครงงานนักเรียน 4. แผ่นป้ายไฟฟ้า
5.ป้ายนิเทศชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค 5.เกวียน 5.ห้องปฏิบัติการทางภาษา
  6.ครกกระเดื่อง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

งานห้องสมุด
1 .ป้ายนิเทศ 1 .ป้ายนิเทศ 1. Internet สำหรับค้นคว้า
2. ห้องจริยศึกษา 2. ห้องศูนย์วิชา 2. ชุด SOUND LAB จำนวน 10 ชุด
3. ห้องศูนย์วิชา 3. สื่อ อุปกรณ์ที่นักเรียนผลิต 3. บริการหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์
4. สื่อ อุปกรณ์ที่นักเรียนผลิต 4. โครงงานนักเรียน 4. ห้องสมุดเคลื่อนที่ มีตระกร้าความรู้
5. สวนพุทธศาสน์ 5. บริการยืม-คืนด้วยระบบบาร์โค้ต
6. เสียงตามสายวันพฤหัสฯและศุกร์
7. โครงการส่งเสริมการอ่าน (ตอบปัญหาประจำเดือน/จัดมุมรักการอ่านในห้องเรียน
    8. จัดป้ายนิเทศความรู้ต่างๆหน้าอาคาร 1

Home