ประวัติและที่ตั้ง     โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร เดิมชื่อว่าโรงเรียน ปากพลีมัธยมวิสามัญ ตั้งอยู่ที่วัดประทุมวงษาวาส (วัดบ้านใหม่) เปิดสอนตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2501 ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน หมู่ 4 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งมีเนื้อที่ 36 ไร่ 1งาน 80 ตารางวา ในปี พ.ศ. 2518 ได้ร่วมกับโรงเรียนวิสามัญปากพลี(น.ย.9) คือที่ว่าการอำเภอ ปากพลีในปัจจุบันเนื่องจากปี 2518 อาคารเรียนไม่พอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงต้องไปเรียนที่ โรงเรียนวิสามัญปากพลี เป็นเวลา 1 ปี จนกระทั่งถึงปัจจุบัน โรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่า "โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร" มีครู-อาจารย์ 38 คน นักเรียน 467 คน นักการ-ภารโรง 5 คน ยาม 2 คน และพนักงานขับรถ 1 คน


Homeวิสัยทัศน์
มุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี รักความเป็นไทย

และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
     2. พัฒนานักเรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
      3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4. พัฒนาระบบการบริหารเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา


                             เป้าประสงค์                             
นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

Home