ครูที่ปรึกษา

ชื่อครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2546

ม.1 / 1 นางมณีรัตน์ ชูชีพ นางประภาพรรณ เสาะการ นางสาวกองแก้ว ซิ่งเถียรตระกูล
ม.1 / 2 นางสาวประนอม แสนเสน่ห์ นายอำพน แสงศศิธร
ม. 1 / 3 นางบุญเชื้อ บุบผาชาติ นายราชกิจ อุ่นเรือน นางสาวจินตนา อุ่นจิตร
ม. 2 / 1 นายธนู มีอาษา นางสุนันท์ บุญมั่ง
ม.2 / 2 นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง นายธนภัทร ดวงประชา นายพรหมศิลป ช่างวิไลพันธุ์
ม.2 / 3 นางสมปอง สุขพิทักษ์ นางวัลภา อุ่นเรือน
ม. 3 / 1 นายสมัย ธินิศิริ นางทวีพร ศรีพยัพ นายวิโรจน์ นนท์ประเสริฐ
ม. 3 / 2 นางสาวเสาวนีย์ ใจขำ นางราศรี พงษ์ประเสริฐ
ม.4 / 1 นายบรรจง มงคลยง นางวราภรณ์ ศรีอุบล นางเสาวณีย์ อิ่มจิตต์
ม.4 / 2 นางกาญจนา ธินิศิริ นางจรีภรณ์ สุวรรณศรี
ม. 5 / 1 นายสมเกียรติ จิตรงาม นางกมลวรรณ แจงประดิษฐ
ม. 5 / 2 นางนันทวัน โตอินทร์ นายธีระศักดิ์ วิหคทอง
ม. 6 / 1 นางศรีสกุล นนท์ประเสริฐ์, นายเทวินทร์ หาญวีรกุล
ม. 6 / 2 นายไพรัตน์ จิระชีวี นายศักดา ทิพโกมุท นางอรุณีย์ พิทักษ์ศิลป์
ม. 6 / 3 นายภูมิยศ ศรีอุบล นางเชาว์นิจ คำมาก
     

Home