ข้อมูลนักเรียน
แผนการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2546 = 3 : 3 : 2 / 2 : 2 : 3

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/1 ปีการศึกษา 2546

เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
7689 เด็กชายคมสันต์ ประสงค์ด 7702 เด็กชายเสนีย์ สุขใส 7715 เด็กหญิงศิรินภา นวลไม้
7690 เด็กชายฉัตรชัย ดีระเบียบ 7703 เด็กชายเอกสิทธิ์ ยุโย 7716 เด็กหญิงสุกัญญา รักษาศิลป์
7691 เด็กชายต่อศักดิ์ ปิ่นสันเทียะ 7704 เด็กหญิงขนิษฐา คำภาวงษ์ 7717 เด็กหญิงสุมิตรา สาคร
7692 เด็กชายทรงวุฒิ พรมจันทร์ 7705 เด็กหญิงจริญญา อ่อนวงษ์ 7718 เด็กหญิงอังคณา เอียดอารีย์
7693 เด็กชายทศพล พลเวียง 7706 เด็กหญิงจิราพร เทพวงษา
7694 เด็กชายนฤเบศร์ คูณสวัสดิ์ 7707 เด็กหญิงณาตยา แช่มช้อย
7695 เด็กชายแบงค์ชาติ บรรลังก์ 7708 เด็กหญิงนารถอนงค์ ชุ่มหิน
7696 เด็กชายภาณุพงศ์ คนซื่อ 7709 เด็กหญิงนิภาพร ขอดทอง
7697 เด็กชายภุชงค์ เที่ยงธรรม 7710 เด็กหญิงนิภาวรรณ นิลผ่องอำไพ
7698 เด็กชายวีรยุทธ จันทร์กระจ่าง 7711 เด็กหญิงพรทิพย์ แซ่ลิ้ม
7699 เด็กชายศราวุฒิ วัฒนภักดี 7712 เด็กหญิงราตรี อาษาคง
7700 เด็กชายสมนึก โพดิลก 7713 เด็กหญิงวรรนิพา รุ่งเรือง
7701 เด็กชายสุรพล เจ้ยไธสง 7714 เด็กหญิงศรีวรรณ ธนเสถียร

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/2 ปีการศึกษา 2546

เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
7719 เด็กชายคนองเดช หนองแสง 7732 เด็กชายดรงค์กร กลิ่นขจร 7745 เด็กหญิงสุรีรัตน์ นาร
7720 เด็กชายณัฐวุฒิ หอมจิตสุขฤทัย 7733 เด็กหญิงกนกรัตน์ งามอาการ 7746 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองสี
7721 เด็กชายนพรัตน์ พุทธเกตุ 7734 เด็กหญิงกาญจนา สมบูรณ์ 7747 เด็กหญิงอมรทิพย์ มหาสุวรรณพลี
7722 เด็กชายปิยะพงษ์ บุญร่ม 7735 เด็กหญิงชุลีพร จันทร์หาฐ
7723 เด็กชายพงษ์พัฒน์ ธรรมวิเศษ 7736 เด็กหญิงพนิดา พูนประโคน
7724 เด็กชายพยุงศักดิ์ ผุดผ่อง 7737 เด็กหญิงพัชรินทร์ นาเชียงใต้
7725 เด็กชายฤทธิชัย ใจยงค์ 7738 เด็กหญิงยุวดี แก่นสาร
7726 เด็กชายวรวุฒิ คล่องแคล่ว 7739 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เกิดใจบุญ
7727 เด็กชายวัชริศ เพ็ชรคุ้ม 7740 เด็กหญิงศรินญา สุขปลั่ง
7728 เด็กชายสถาพร พุ่มดี 7741 เด็กหญิงศศินี สุขปลั่ง
7729 เด็กชายสุเทพ โพธิ์ทอง 7742 เด็กหญิงศิริพร สนสง่า
7730 เด็กชายสุรชัย ปลื้มใจ 7743 เด็กหญิงสุภาวดี ช่ออ่วม
7731 เด็กชายอิทธิชัย สิงหวิบูลย์ 7744 เด็กหญิงสุรีฉาย กงศร

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/3 ปีการศึกษา 2546

เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
7748 เด็กชายกรกต วิชัยกุล 7761 เด็กชายเอกพร รัตนพันธ์ 7774 เด็กหญิงศิรินภา พูลสาลี
7749 เด็กชายญัตติพงศ์ บุญเคลิ้ม 7762 เด็กหญิงกานดา ศรีเหรา 7775 เด็กหญิงสุนิสา ปฐมทอง
7750 เด็กชายฑิเบต เกษาชาติ 7763 เด็กหญิงเกศรินทร์ สุดแสง 7776 เด็กหญิงสุภาภรณ์ มั่งคั่ง
7751 เด็กชายทินกร ซิ้มประเสริฐ 7764 เด็กหญิงขนิษฐา บุญเคลิ้ม
7752 เด็กชายธีระพล นาใจตรอง 7765 เด็กหญิงขวัญภิรมณ์ ดีเสียง
7753 เด็กชายนิติ แผงศร 7766 เด็กหญิงจริยา เดชสา
7754 เด็กชายวรวุฒิ คงมั่น 7767 เด็กหญิงเจติยา เทพวงษา
7755 เด็กชายสวัสดิ์ กล้าหาญ 7768 เด็กหญิงธนุตรา ประบุญเรือง
7756 เด็กชายสัญญา บุญกล้า 7769 เด็กหญิงพรพณา อินทะปัญญา
7757 เด็กชายสิทธิพงษ์ สิมมา 7770 เด็กหญิงพรรณิดา พูลเขต
7758 เด็กชายสุรพงษ์ เครือทอง 7771 เด็กหญิงพัชราภรณ์ สวัสดี
7759 เด็กชายอภิชาติ โพธิกุล 7772 เด็กหญิงมะลิวัลย์ รอดวัด
7760 เด็กชายอภิวัฒน์ ใจมั่น 7773 เด็กหญิงยุภาภรณ์ แสงสวัสดิ์

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2/1 ปีการศึกษา 2546

เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
7547 เด็กหญิงชุติมา แสนเสน่ห 7560 เด็กหญิงวันทนี คุ้มทรัพย์ 7574 เด็กชายไชยวิชิต กุลศรี
7548 เด็กหญิงนฤมล อาษากลาง 7561 เด็กหญิงวีราภรณ์ แย้มกลิ่น 7575 เด็กชายทินกร ฤทธิรงค์
7549 เด็กหญิงนวรัตน์ กรานบุญ 7562 เด็กหญิงส้มโอ โพดิลก 7576 เด็กชายนราวัฒน์ วงค์จำปา
7550 เด็กหญิงปราณี สุริวงษ์ 7564 เด็กหญิงสุรภี เอี่ยมเจริญ 7577 เด็กชายนิกร อุตทคะวาปี
7551 เด็กหญิงปรียานุช สุขสวัสดิ์ 7565 เด็กหญิงอรุณี โคกกระชาย 7578 เด็กชายนิรุตต์ นารอด
7552 เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีใส 7566 เด็กหญิงอุไรวรรณ กรานบุญ 7580 เด็กชายสถาพร ใจยงค์
7553 เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุดแสง 7567 เด็กหญิงอุษณี โคกกระชาย 7582 เด็กชายสุขสันต์ คลังเพ็ฃร
7554 เด็กหญิงพัชรินทร์ ม่วงประเสริฐ 7568 เด็กชายกฤษฎา แดงขัน 7583 เด็กชายสุวิชา ญานเพิ่ม
7555 เด็กหญิงมุธิตา คล้ายสุบรรณ 7569 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทองอ่อน 7584 เด็กชายอัมรินทร์ เชื้อแสง
7556 เด็กหญิงรัตติกาล สิงหวิบูลย์ 7570 เด็กชายคมกริช ดีช่วย 7585 เด็กชายอุดมศักดิ์ โกศลจิตร
7557 เด็กหญิงวนิดา บุญผล 7571 เด็กชายคาวี พินเนียม 7802 เด็กชายสรรเพ็ชญ์ มงคล
7558 เด็กหญิงวัชราภรณ์ คำภา 7572 เด็กชายชยดล มั่งคั่ง 7803 เด็กชายปริญญา มงคล
7559 เด็กหญิงอุไรพร เพ็ชรวิลัย 7573 เด็กชายชัยมงคล บุญมา

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2/2 ปีการศึกษา 2546


เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
7586 เด็กหญิงกนกวรรณ รุ่นประพันธ์ 7599 เด็กหญิงศรัญญารัตน์ สาลี 7612 เด็กชายเนตร ถนอม
7587 เด็กหญิงกิตติมา หนองตะไกร 7600 เด็กหญิงสมรัก สนามน้อย 7613 เด็กชายแบงค์ นาใจตรอง
7588 เด็กหญิงขวัญข้าว คล้ายแท 7601 เด็กหญิงสุกัญญา โพธิ์ทอง 7614 เด็กชายพงษ์พัฒน์ สายทอง
7589 เด็กหญิงจรรยา ทับศรี 7602 เด็กหญิงสุพัตรา ศรีงาม 7615 เด็กชายมงคลชัย เข็มเพ็ชร์
7590 เด็กหญิงชนิศา บุญค้ำ 7603 เด็กหญิงสุภาวัลย์ คำแหง 7616 เด็กชายยศพล เข็มเพ็ชร์
7591 เด็กหญิงธนาภรณ์ ฉ่ำศิริ 7604 เด็กหญิงอุบล คำแหง 7617 เด็กชายวฐิวัฒน์ ละครวงศ์
7592 เด็กหญิงบังอร พวยอ้วน 7605 เด็กชายคมสรรติ์ แข็งขัน 7618 เด็กชายศักรินทร์ คำลี
7593 เด็กหญิงเบญจพร ดีทวี 7606 เด็กชายเฉลิมภพ คำตรี 7619 เด็กชายศิรสิทธิ์ ทองศรี
7594 เด็กหญิงปรียา บุญเขียน 7607 เด็กชายชัยรัตน์ ทือเกาะ 7620 เด็กชายศุภชัย พานเพ็ชร
7595 เด็กหญิงพนิดา ทวีศร 7608 เด็กชายชัยวัฒน์ จันทป 7621 เด็กชายศุภฤกษ์ บัวคล้าย
7596 เด็กหญิงพรทิพย์ เอี่ยมเทียน 7609 เด็กชายณัฐกานต์ ดีเลิศ 7622 เด็กชายสมบัติ มหาทรัพย์
7597 เด็กหญิงพิจิตรา แช่มช้อย 7610 เด็กชายดนัย เงียวชัยภูมิ 7623 เด็กชายเอก เทียนเงิน
7598 เด็กหญิงวรรณพร ระวังป่า 7611 เด็กชายนที เกตุศรี

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 / 3 ปีการศึกษา 2546


เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
7624 เด็กหญิงกัลยา สาคร 7638 เด็กหญิงสุทิตถา เหยือกเงิน 7652 เด็กชายมานิตย์ เคหะดิษฐ์
7625 เด็กหญิงจามร มุ่งหน้าที่ 7639 เด็กหญิงอมรรัตน์ มีสมสัตย์ 7653 เด็กชายวิรุฬห์ ถนอม
7626 เด็กหญิงจิราภรณ์ ฤทธิแผลง 7640 เด็กหญิงอำพร ตลับกลาง 7656 เด็กชายสิทธิ จันทสุข
7627 เด็กหญิงจุฑามณี ลิมปิตานนท์ชัย 7642 เด็กชายจีรวัฒน์ ราคางาม 7657 เด็กชายสุรชาติ คนมั่น
7628 เด็กหญิงชุติมา สมบูรณ 7643 เด็กชายเจริญพงษ์ ชูเรือง 7658 เด็กชายอรรถพล คำดี
7629 เด็กหญิงดารารัตน์ มหาวัย 7644 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ แก้วเงิน 7659 เด็กชายอัครเดช หาญสูงเนิน
7630 เด็กหญิงทิพวัลย์ เรืองศรี 7645 เด็กชายทองสุข จันหอม 7660 เด็กชายอำนาจ พุ่มดี
7631 เด็กหญิงบุบผา นวลโฉม 7646 เด็กชายธวัชชัย อยู่ทน 7682 เด็กชายไกรทอง แสวง
7632 เด็กหญิงบุปผชาติ มั่งคั่ง 7647 เด็กชายนิติกรณ์ ฤทธิรณ 7686 เด็กชายวีระวัฒน์ สุขประสงค์
7633 เด็กหญิงปรียานุช บุญร่ม 7648 เด็กชายปกรณ์ สุขประสงค์ 7688 เด็กชายยุทธนา ยอดมิ่ง
7634 เด็กหญิงพัชชา แสวงทรัพย 7649 เด็กชายไพโรจน์ สุขวงษ์ 7801 เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์แจ่ม
7635 เด็กหญิงมณธิชา คนมั่น 7650 เด็กชายมนัส เคหะดิษฐ์
7637 เด็กหญิงสุจิตรา เฮ็งเงิน 7651 เด็กชายมานิตย์ บุญเคลิ้ม

รายชื่อนักเรียนม.3/1 ปีการศึกษา 2546
7685 เด็กชายฐาปกรณ์ เกตุสุวรรณ 7485 เด็กหญิงวรรณรัตน์ ตันมี

เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
7426 เด็กหญิงไตรรัตน์ ชมเพลิน 7439 เด็กหญิงเบญจวรรณ เอี่ยมเจริญ 7452 เด็กชายวสันต์ ประจวบมูล
7427 เด็กหญิงมยุรี แช่มช้อย 7440 เด็กหญิงรุ้งนภา ศรีมาตย์ 7454 เด็กชายนิกร วังอาสา
7428 เด็กหญิงปนัดดา นอสิทธ 7441 เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ประสมสุข 7457 เด็กชายศุภกฤษณ์ สะพานสิทธิ์
7429 เด็กหญิงจุรีวรรณ สว่างเวียง 7683 เด็กหญิงเยาวมาลย์ ชูชื่น 7459 เด็กชายพรประสิทธิ์ มากเงิน
7430 เด็กหญิงวันเพ็ญ คอนประศร 7673 เด็กหญิงสุพิดาวรรณ นาคำ ี7460 เด็กชายชานนท์ อินทรสุนทร
7431 เด็กหญิงปัทมา แสวงคุณ 7674 เด็กหญิงสุธาทิพย์ สารศาสตร์สุนทร 7463 เด็กชายเชาวลิต บุญนะโชติ
7432 เด็กหญิงอัมรา ชัยสุนทร 7442 เด็กชายสุรกิจ โกศลจิตร 7464 เด็กชายสมศักดิ์ เครือเพ็ชร
7434 เด็กหญิงปราณี หนูเรียง 7443 เด็กชายณัฐพล แท่นแก้ว 7465 เด็กชายปิยะพงศ์ คังคายะ
7435 เด็กหญิงจิระพร กุลศรี 7444 เด็กชายประทวน แผงศร 7485 เด็กหญิงวรรณรัตน์ ตันมี
7436 เด็กหญิงเบญจมาศ ทองตะคุ 7446 เด็กชายสุนทร ภู่กลั่น
7437 เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วแจ้ง 7448 เด็กชายชินพัฒน์ ดีวาจา
7438 เด็กหญิงปอแก้ว ปิ่นสันเทียะ 7450 เด็กชายธนาพร เครือหอม

รายชื่อนักเรียนม.3/2 ปีการศึกษา 2546

เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
7466 เด็กหญิงนภา สิงหวิบูลย์ 7480 เด็กหญิงเพ็ญพิสุตร เกตุสิงห์ 7493 เด็กชายสุริยา บุญผล
7467 เด็กหญิงสุชาวดี บันดร 7481 เด็กหญิงเกศิณี แสงส่ง 7494 เด็กชายจักรกฤษณ์ สิงหวิบูลย์
7468 เด็กหญิงธิติมา บุญอร่าม 7482 เด็กหญิงธิดารัตน์ หรั่งเจริญ 7495 เด็กชายศิริชัย พานเพ็ชร
7469 เด็กหญิงสุวรรณา ชุมมินทร์ 7484 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ พลเมือง 7496 เด็กชายวินัย ศรีลาชัย
7470 เด็กหญิงดวงดาว คนมั่น 7486 เด็กหญิงนัฐพร ฉ่ำศิริ 7497 เด็กชายอนันต์ ดีกล้า
7471 เด็กหญิงสาลิณี ประสงค์ศรี 7487 เด็กหญิงอังค์สุมาริน นาเชียงใต้ 7498 เด็กชายภัทร บุบผาชาติ
7472 เด็กหญิงอรพรรณ เจริญคง 7488 เด็กหญิงวรรณภา เข็มนาค 7499 เด็กชายไพบูลย์ แตงเพ็ชร
7473 เด็กหญิงโสฬส สนามน้อย 7544 เด็กหญิงอุไรวรรณ เอื้อมจิตร 7500 เด็กชายสิทธิกร คงคา
7474 เด็กหญิงกิติยา อาจเที่ยงธรรม 7489 เด็กชายทักษพร เอื้อจิตต์ 7501 เด็กชายจักรกฤษณ์ สิงหวิบูลย์
7475 เด็กหญิงวรรณา ปานโพธิ์ศรี 7490 เด็กชายเกียรติยศ กาญจนประภาส 7502 เด็กชายสมชาย จ่าศรี
7476 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อินฉายา 7491 เด็กชายยุทธนา ด้วงนิ่ม 7503 เด็กชายอนุชิต นามรักษา
7477 เด็กหญิงมินตรา เพ็งสมุทร 7492 เด็กชายเอกพล เรืองเขียน 7504 เด็กชายวรนาถ บุญรอด
7478 เด็กหญิงมนัสวี แย้มกลิ่น 7505 เด็กชายอภิสิทธิ์ จักรปล้อง
7479 เด็กหญิงอนุศรา เกิดใจบุญ 7546 เด็กหญิงราตรี เป้ากัณหา

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4/1 ปีการศึกษา 2546

เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
7286 นายกรวิก นาคหลง 7382 นายอโณทัย เที่ยงธรรม 7349 นางสาวนพรัตน์ พึ่งประยูร
7287 นายคำนึง พันทา 7534 นายกำพลชัย ดวงจันทร์ 7350 นางสาวนาถตยา ศรีลาชัย
7292 นายดนุพล วงศ์ยอด 7272 นางสาวขวัญดี มหิมา 7351 นางสาวนิภาพร ขำโคกกรวด
7294 นายธนวัฒน์ นุ่มนวล 7275 นางสาวรสริน คำโสภา 7352 นางสาวนิภาพร คิดร่วม
7295 นายนทีทัตน์ เหม็นศิริ 7276 นายสาวรัตนา ปานน้อย 7355 นางสาวบุญธิดา มุ่งมงคล
7300 นายสายชล เรืองศรี 7277 นางสาววรรณภา ปานน้อย 7357 นางสาวเบญจวรรณ เสียงเย็น
7302 นายอนุสรณ์ สุขใส 7278 นางสาววาสนา นวลโฉม 7358 นางสาวพรพิมล ดี
7304 นายอรรถพล เสียงเย็น 7282 นางสาวอริษา เศียรประภัสสร 7360 นางสาวลัดดาวรรณ โพธิวัฒน์
7305 นายอรรถวุฒิ ศรีเหรัญ 7284 นางสาวอานิกา ศรีด่าน 7361 นางสาววนิดา คำภาวงษ์
7328 นายนพดล ทองจำรัส 7285 นางสาวอิงอร อยู่ปากพลี 7362 นางสาววิยะดา เดชสา
7331 นายเผด็จ ปริตติพงษ์ 7316 นางสาวศิริทิพย์ สมพิศ
7370 นายนฤพล แสวงนิล 7344 นางสาวเดือนเพ็ญ แสงสว่าง
7373 นายระพีพันธ์ แพงบัว 7345 นางสาวทิพวัลย์ ปากพลีนอก

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4/2 ปีการศึกษา 2546

เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
6913 นายสันติ วงพาสกลาง 7784 นายวระสันต์ บัวศรี 7790 นางสาวจินดารัตน์ มีสิทธิ์
7176 นายฤทธิชัย ไผ่ล้อม 7785 นายศราวุฒิ วิชายงค์ 7791 นางสาวทิตยา ม่วงประเสริฐ
7291 นายณัฐพงษ์ ลมูล 7786 นายสายชล อุไรรัมย์ 7792 นางสาวนันทณา สีเขียว
7321 นายกิตติศักดิ์ เดชศร 7787 นายเอกพงศ์ หงษ์ขาว 7793 นางสาวนิภาวรรณ์ อาษาทา
7368 นายตุลา นาคทองดี 7308 นางสาวชลิดา เปรื่องค้า 7794 นางสาวปราณี สุขประสงค์
7372 นายภูวดล แก้วเงิน 7309 นางสาวทิพวรรณ ฉ่ำศิริ 7795 นางสาวแพรวพรรณ พรหมสมบูรณ์
7777 นายกาญจน์ สุวิทยะศิริ 7312 นางสาวปนัฐดา อิ่มจิตต์ 7796 นางสาวศิราพร สมบัติศรี
7778 นายจักรินทร์ เมืองแมน 7314 นางสาวรุ่งฤดี ทองเตียว 7797 นางสาวศิรินาถ โพธิ์ทอง
7779 นายปรมัตถ์ อินทรสุนทร 7318 นางสาวสุนันท์ อินทรสุนทร 7798 นางสาวสุพรรณี ปรึกษา
7780 นายปริญญา สุนทรอุทัย 7356 นางสาวบุษรา เพ็ชรพราว 7799 นางสาวสุภาภรณ์ กงทอง
7781 นายพัฒนศักดิ์ กุสารัมย์ 7363 นางสาวสุกัญญา ปรีดี
7782 นายพัฒนา เครือคำ 7788 นางสาวกิ่งแก้ว บุญนาดี
7783 นายเลอศักย์ แซ่ลิ้ม 7789 นางสาวจิตรลัดดา ชาติเวียง

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5/1 ปีการศึกษา 2546

เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
7122 นางสาวกมลวรรณ ศรีเมือง 7139 นางสาวอุไรพร บุญชู 7545 นายแดง โชติกุล
7123 นางสาวจุฑามาศ ฉ่ำศิริ 7151 นางสาวฉลวย รอบคอบ 7667 นายมงคล ทองม้วน
7124 นางสาวฐิติมน แดงขัน 7155 นางสาวปวีณา พุ่มดี 7668 นายมานิตย์ พันนา
7125 นางสาวฐิติมา ม่วงประเสริฐ 7157 นางสาวปียานุช เชื้อแสง 7669 นายโสภณ ทนเสถียร
7126 นางสาวนลิณ๊ แสงส่ง 7665 นางสาวดุจดาว สุขวงษ์ 7161 นางสาววิภาวรรณ วงษา
7129 นางสาวปทุมพร เรืองศรี 7681 นางสาวจีรวรรณ สว่างเวียง
7131 นางสาววรภา หวังอาษา 7149 นายอาทิตย์ แสดง
7135 นางสาวสุกัญญา สิงหวิบูลย์ 7205 นายณรงศักดิ์ เพิ่มเพียร
7137 นางสาวสุมาภรณ์ แช่มช้อย    

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5/2 ปีการศึกษา 2546

เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
7016 นางสาวสุเนตร สุโพธิ์ 7269 นางสาวจีรวรรณ เกิดเกลี้ยง 7678 นายภราดร กุมทอง
7138 นางสาวสุวรรณี สีชมภู 7671 นางสาวชนิดา สุขสวัสดิ์ 7687 นายปานเทพ ชาติกำเนิด
7164 นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มดี 7672 นางสาวโชติรส ลิ้มศิริ
7185 นางสาวจุรีรัตน์ แตงเพ็ชร 7675 นางสาวสุมาลี ปาเวียง
7189 นางสาวณัฐภรณ์ คอนประศรี 7676 นางสาวหนึ่งฤทัย วิชัยกุล
7191 นางสาวธนียา ธนะสารกุล 7171 นายชานนท์ อ่อนทรัพย์
7194 นางสาววันวิสา นุ่มนวล 7178 นายวิโรจน์ ชินบุตร
7197 นางสาวสไบแพร ช่อรักษ์ 7208 นายนิคม วงษ์ศรีเผือก
7200 นางสาวสุธิศา จีนลักษณ์ 7210 นายนุตรินทร์ นุตะศะริน
7202 นางสาวอรพิน รินทระ 7211 นายปิยะบุตร แช่มช้อย
7203 นางสาวอรวรรณ แสงส่ง 7213 นายราชศักดิ์ เภรีวงศ์

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6/1 ปีการศึกษา 2546

เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
6997 นางสาวจิราพร แก้วเงิน 7082 นางสาวเสาวภา ศักดี 7028 นายสมควร อยู่ปากพลี
6998 นางสาวจุฑามาศ ดีกล้า 7083 นางสาวอรวรรณ วะดี 7030 นายสิงห์ศึก บุญเพื่อน
6999 นางสาวชมพูนุช คนมั่น 7121 นางสาวกิตติภา คนซื่อ 7031 นายสิทธิศักดิ์ สัมแดงพันธ์
7002 นางสาวนิลุบล คนซื่อ 7506 นางสาวชุลีพร ลิ้มศิริ 7052 นายจีระศักดิ์ บำรุงสุข
7006 นางสาวปัทมา แซ่เจีย 7507 นางสาวพิศมัย ใจยงค์ 7061 นายวิเชียร สละสวัสดิ์
7007 นางสาวพรวิมล ขจรเพ็ชร์ 7508 นางสาวศิริรัตน์ เจตน์อารีย์ 7096 นายภูริทัต สุสม
7008 นางสาววรรณิภา ไตรเพิ่ม 7509 นางสาวสุภาพร เพิ่มเพียร 7097 นายรังสันต์ แย้มกลิ่น
7009 นางสาววัชรินทร์ เนตรวงษ์ 7510 นางสาวละมัย แผงศรี 7512 นายอุดม วาจาสัตย์
7013 นางสาวศิริรัตน์ พิกุลเงิน 7511 นางสาววิภาพร เนื่องจากพิมพ์ 7513 นายจีรพงษ์ สิงห์ขรณ์
7015 นางสาวสุจิตรา กวยเงิน 7536 นางสาวจิตติมา โคกกระชาย 7514 นายชาญชัย ปรึกษา
7019 นางสาวอัญชลี ดำรงค์ศรี 7025 นายภรพิทักษ์ จันทร์เทศ 7515 นายสุรัตน์ จิตรแน่น
7075 นางสาวนันทวัลย์ นิลผ่องอำไพ 7026 นายยุทธการ วันทนะ 7516 นายสมนึก วาจาสัตย์
7078 นางสาวศิราณี ซื่อขิ่ง 7027 นายวัชระ จิตต์ซื่อ 7518 นายศิริชัย อาษาทา
7800 นายกีรติ ทับลอยฟ้า

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6/2 ปีการศึกษา 2546

เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
7044 นางสาวสุพรรษา มงคลยง 7089 นายจตุรงค์ มิ่งมา 7527 นายกิจจา เมฆสุวรรณ
7079 นางสาวศิริพร เกิดใจบุญ 7093 นายนพพงศ์ คำภา 7529 นายยุทธพงษ์ พรหมสวัสดิ์
7084 นางสาวอุษณี อินทรสุนทร 7219 นายสืบสกุล โพธิ์กาศ 7530 นายจักรี เรืองศรี
7519 นางสาวนันทิยา ยุบลนิตย์ 7522 นายนิรันดร์ กฎมงคล ี7531 นายวีระชัย ขำโคกกรวด
7520 นางสาวทัศนีย์ คิดยิ่งเจริญพาณิช 7523 นายสรพงษ์ สุริยะ 7532 นายอดิศักดิ์ สีเขียว
7521 นางสาวนิตยา ป้อมบุบผา 7524 นายจำรัส เคนนาดี 7540 นายฉัตรชัย บุญสมบัติ
7049 นายโกศล ถนอม 7525 นายนพรัตน์ สิงหวิบูลย์
7063 นายสุชาติ ดิษฐน่วม 7526 นายศรายุทธ โพธิ์กระทิง

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6/3 ปีการศึกษา 2546

เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
เลขปจต.
ชื่อ-สกุล
7001 นางสาวนาตยา รักศีล 7081 นางสาวสุพรรณษา ฤทธิ์เจริญ 7086 นายกิตติศักดิ์ เอื้อใจ
7034 นางสาวจิราภรณ์ ไลเลิศ 7533 นางสาวนันทพร เชื่อมพันธ์ 7091 นายณฤพล ชื่นชอบ
7036 นางสาวดวงใจ วงษ์ตระกูลพัด 7535 นางสาวกุลกานต์ บุญนาด 7101 นายสุทธิพงศ์ ประคำทอง
7037 นางสาวน้ำผึ้ง พนมรัตน์ 7022 นายธีระยุทธ ทองประมูล
   

Home