นางกมลวรรณ แจงประดิษฐ์
อาจารย์ 2 ระดับ 7
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สอนวิชาภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ครต้นแบบวิชาภาษาไทย

 


Home