ผู้บริหารโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
นายโกศล พาศิรายุธ
อาจารย์ใหญ่โรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

ประวัติและผลงาน

1. รายละเอียดทั่วไป

ชื่อ นายโกศล พาศิรายุทธ อายุ 50 ปี ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ตำแหน่งเลขที่ 33447 รับเงินเดือน ระดับ 7 ขั้น 23,710 บาท โรงเรียน ท่ามะกาปุญสิริวิทยา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2. ประวัติการศึกษา

คุณวุฒ
วิชาเอก
วัน/เดือน/ปี ที่สำเร็จการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ประถมศึกษา
-
2502-2508
โรงเรียนวัดโบสถ์
มัธยมศึกษาตอนต้น
-
2509-2511
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
ป.กศ.สูง
วิทยาศาสตร์
2513-2516
วิทยาลัยครูเทพสตรี
กศ.บ.
ฟิสิกส์
์ี2517-2518
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(พิษณุโลก)
น.บ.
นิติศาสตร์บัณฑิต
2528-2532
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2.1 การศึกษาดูงาน

วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
สถานที่ศึกษาดูงาน
14 กุมภาพันธ์ 2543 การบริหารโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี
4 กันยายน 2544 การบริหารโรงเรียน สามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
8 กันยายน 2545 การบริหารโรงเรียน โรงเรียนอุดรกัลยาณี จังหวัดอุดรธาน
10 ตุลาคม 2545 การบริหารโรงเรียน ีประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2.2 การเข้ารับการอบรม

วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
สถานที่ศึกษาอบรม
27 พฤษภาคม 2541 การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นความรู้เบื้องต้น ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
29 พฤษภาคม 2541 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือชั้นความรู้ทั่วไป ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16-17 กันยายน 2541 การพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมงาน โรงเรียนเมืองปรานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8 กรกฎาคม 2542 จัดอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนเตือนเพื่อน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล
26 สิงหาคม 2542 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำชั้นความรู้สูง ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
15-16 มีนาคม 2544 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน สหวิทยาเขตท่ามะกา
9-10 กรกฎาคม 2544 การพัฒนาโรงเรียนแกนนำประกันคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตท่ามะกา
6 กันยายน 2544 การใช้คอมพิวเตอร์และใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูล โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจังหวัดกาญจนบุรี 3

3. ประวัติการรับราชการ

 


 Home