ภาษาพูดในท้องถิ่น

ชาวอำเภอปากพลีมีภาษาพูดในท้องถิ่น  3  ภาษาคือ

1. ภาษาไทย ใช้เป้นภาษากลาง และเป็นภาษาพูด ในบางหมู่บ้าน
    คือตำบลปากพลี ทุกหมู่บ้าน
    ตำบลเกาะหวาย  ที่บ้านดงแขวน
   ตำบลท่าเรือ  ที่บ้านลำบัวลอย  บ้านท่าประดิษฐ์
   ตำบลเกาะโพธิ์ ที่บ้านห้วยโรง บ้านดงข่า บ้านเกาะโพธิ์ เป็นต้น
2. ภาษาพวนเป็นภาษาถิ่นที่ใช้พูด ในหมู่บ้านต่อไปนี้
    ตำบลหนองแสง ทุกหมู่บ้าน
   ตำบลเกาะหวาย ที่บ้านท่าแดง บ้านเกาะหวาย บ้านฝั่งคลอง บ้านใหม่
บ้านคลองตะเคียน
   ตำบลเกาะโพธิ์ ที่บ้านสะแกซึง
   ตำบลท่าเรือ ที่บ้านเกาะกา บ้านแขมโค้ง เป็นต้น
3. ภาษาอิสาน (ลาว)เป็นภาษาถิ่นที่ใช้พูดในตำบลนาหินลาด และตำบลโคกกรวด ทุกหมู่บ้าน ยกเว้นบ้านเลาคา ในตำบลโคกกรวด   จะพูดภาษาลาวเวียง
     

Home