ครูต้นแบบ และครูแกนนำ
นายภูมิยศ ศรีอุบล
อาจารย์ 3 ระดับ 9
ได้เป็นครูแกนนำยอดเยี่ยมสาขาฟิสิกส์
นางศรีสกุล นนท์ประเสริฐ
อาจารย์ 2  ระดับ 7
ครูต้นแบบวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวเสาวนีย์ ใจขำ
อาจารย์ 2  ระดับ 7
ครูต้นแบบวิชาภาษาอังกฤษ
นางกมลวรรณ แจงประดิษฐ์
อาจารย์ 2  ระดับ 7
ครูต้นแบบวิชาภาษาไทย
นางกาญจนา ธินิศิริ
อาจารย์ 2  ระดับ 7
ครต้นแบบวิชาภาษาไทย
นางสาวจินตนา อุ่นจิตร
อาจารย์ 2  ระดับ 7
ครูต้นแบบวิชาภาษาไทย
นางเสาวณีย์ อิ่มจิตต์
อาจารย์ 2  ระดับ 7
ครูต้นแบบวิชางานห้องสมุด
นางจรีภรณ์ สุวรรณศรี ปฏิบัติหน้าที่ ผช.ผอ.ฝ่ายธุรการ อาจารย์ 2 ระดับ 7 ครูแกนนำวิชาคณิตศาสตร์
นายบรรจง มงคลยง ปฏิบัติหน้าที่ ผช.ผอ.ฝ่ายปกครอง อาจารย์ 2 ระดับ 7 ครูแกนนำวิชาวิทยาศาสตร์
นายราชกิจ อุ่นเรือน ปฏิบัติหน้าที่ ผช.ผอ.ฝ่ายบริกการ อาจารย์ 2 ระดับ 7 ครูแกนนำวิชาสังคมศึกษา
นายไพรัตน์ จิระชีว อาจารย์ 2 ระดับ 7 ครูแกนนำวิชาคณิตศาสตร์
นายธนู มีอาษา อาจารย์ 2 ระดับ 7 ครูแกนนำวิชาช่างเชื่อม อุตสาหกรรม
นางเชาว์นิจ คำมาก อาจารย์ 2 ระดับ 7 ครูแกนนำวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวกองแก้ว ซิ่งเถียรตระกูล อาจารย์ 2 ระดับ 7 ครูแกนนำวิชาวิทยาศาสตร์
นางวราภรณ์ ศรีอุบล อาจารย์ 3 ระดับ 8 ครูแกนนำวิชาวิทยาศาสตร์
นางบุญเชื้อ บุบผาชาติ อาจารย์ 2 ระดับ 7 ครูแกนนำวิชาภาษาไทย
นางสุนันท์ บุญมั่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 ครูแกนนำวิชาภาษาไทย
นายอำพน แสงศศิธร อาจารย์ 2 ระดับ 7 ครูแกนนำวิชาภาษาอังกฤษ
นางประภาพรรณ เสาะการ อาจารย์ 2 ระดับ 7 ครูแกนนำวิชาสังคมศึกษา
นางทวีพร ศรีพยัพ อาจารย์ 2 ระดับ 7 ครูแกนนำวิชาสังคมศึกษา
นายวิโรจน์ นนท์ประเสริฐ อาจารย์ 2 ระดับ 7 ครูแกนนำวิชาสังคมศึกษา
นางอรุณีย์ พิทักษ์ศิลป์ อาจารย์ 2 ระดับ 7 ครูแกนนำวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง อาจารย์ 2 ระดับ 6 ครูแกนนำวิชาภาษาอังกฤษ
นายสมัย ธินิศิริ อาจารย์ 2 ระดับ 7 ครูแกนนำวิชาสังคมศึกษา
นายพรหมศิลป ช่างวิไลพันธุ์ อาจารย์ 2 ระดับ 7 ครูแกนนำวิชาพลศึกษา
นางวัลภา อุ่นเรือน อาจารย์ 2 ระดับ 7 ครูแกนนำวิชาคหกรรม
นางราศรี พงษ์ประเสริฐ อาจารย์ 2 ระดับ 7 ครูแกนนำวิชาสุขศึกษา
นางสาวประนอม แสนเสน่ห์ อาจารย์ 2 ระดับ 7 ครูแกนนำวิชาคหกรรม
นายธีระศักดิ์ วิหคทอง อาจารย์ 1 ระดับ 4 ครูแกนนำวิชาดนตรีสากล
นางสมปอง สุขพิทักษ์ อาจารย์ 2 ระดับ 7 ครูแกนนำวิชาศิลปะ
นายเทวินทร์ หาญวีรกุล อาจารย์ 3 ระดับ 6 ครูแกนนำวิชาพลศึกษา
นางมณีรัตน์ ชูชีพ อาจารย์ 1 ระดับ 5 ครูแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

 

 

Home