กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายไพรัตน์ จิระชีวี
อาจารย์ 2 ระดับ 7
หัวหน้ากลุ่มสาระฯนางจรีภรณ์ สุวรรณศรี
อาจารย์ 2 ระดับ 7
ผช.ผอ.ฝ่ายธุรการ

นายอำพน แสงศศิธร
อาจารย์ 2 ระดับ 7


นายศักดา ทิพโกมุท
อาจารย์ 2 ระดับ 7

 

 

 

Home