นางเชาว์นิจ คำมาก
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานการเงินและสวัสดิการ

 


Home