นายไพรัตน์ จิระชีวี
อาจารย์ 2 ระดับ 7
หมวดวิชาคณิตศาสตร์
สอนวิชา คณิศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์
ตรวจซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

Home