นางสาวกองแก้ว ซิ่งเถียรตระกูล
อาจารย์ 3 ระดับ 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สอนวิชาวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
-งานทะเบียนนักเรียน
-งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

 


 

Home