ฝ่ายนโยบายและแผน

นางนันทวัน โตอินทร์
ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

1. งานแผนงาน นางกมลวรรณ แจงประดิษฐ์
2. งานสารสนเทศ นางสาวเสาวนีย์ ใจขำ
3. งานประกันคุณภาพการศึกษา นางวัลภา อุ่นเรือน
4. งานติดตามประเมินผลฝ่าย นางสุนันท์ บุญมั่ง

Home