นายพรหมศิลป ช่างวิไลพันธุ์
อาจารย์ 2 ระดับ 7
สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สอนวิชาโครงงาน,พลศึกษา และสุขศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ครูผู้ฝึกซ้อมนักกรีฑาดีเด่นของจังหวัด

Home