นางสาวประนอม แสนเสน่ห์

อาจารย์ 2 ระดับ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สอนวิชาศิลปปฏิบัติ, การงาน และคหกรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานห้องสมุด,งานการเงิน

 


Home