นางประภาพรรณ เสาะการ
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สอนวิชาสังคมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานวัดผลประเมินผล
งานจริยธรรม

 


 

Home