โครงการ/นโยบาย

โครงการเด่นของโรงเรียน โครงการป้องปราบยาเสพติดในโรงเรียน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการพัฒนานโยบายสะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย
โครงการสวัสดิการอาหารกลางวันนักเรียน
ปรัชญาโรงเรียน "มา อกริ ปาปํ" แปลว่า อย่าทำชั่วนะ
คติพจน์ประจำโรงเรียน “วิชาดี มีวินัย ใจนักกีฬาพัฒนาและสร้างสรรค์”
นโยบายของโรงเรียน นโยบายด้าน บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านบุคลากร
นโยบายด้านระเบียบวินัยนักเรียน
นโยบายด้านการเรียนการสอน
นโยบายด้าน 5 ส ของก.พ.
นโยบายด้านสุขภาพอนามัย
นโยบายด้านโรงเรียนกับชุมชน
นโยบายด้านการบริหาร
Home