เกียรติประวัติที่โรงเรียนได้รับ


    1.ได้รับคัดเลือกเป็น โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2532 นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน       ประจำปีการศึกษา 2532

          2.ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นของกรมสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2538

    3.ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดระบบสารสนเทศได้ดีเด่นระดับจังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา 2538

    4.ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมดีเด่นของจังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา 2542

    5.ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ป้องปรามแก้ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2543

    6.ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนจัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2532และ 2534

    7.ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดมารยาท ประจำปีการศึกษา 2529,2530,2531,2532,และ 2538

    8.ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปีการศึกษา 2533,2534,2540 และ       2544

    9. ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่ป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดประสบผลสำเร็จดียิ่งจากกรมสามัญศึกษา        กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2544


Home