ฝ่ายปกครอง

นายบรรจง มงคลยง
ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

1. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน นายภูมิยศ ศรีอุบล
2. งานระเบียบวินัย พฤติกรรมนักเรียน และหัวหน้าระดับ นายเทวินทร์ หาญวีรกุล
3. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นายเทวินทร์ หาญวีรกุล
4. งานรักษาความปลอดและเวรยาม นายธนภัทร ดวงประชา
5. งานอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง
6. งานป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด นายบรรจง มงคลยง
7. งานติดตามและประเมิลผล นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง

Home