ผู้จัดทำ HOMEPAGE ของโรงเรียน

นางสาวเสาวนีย์ ใจขำ
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
หัวหน้างานสารสนเทศคอมพิวเตอร์โรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล GPA
งานห้องสมุด

 

ผลงาน
1. ได้รับรางวัล "ครูดีที่หนูรัก" จากการเขียนเรียงความของนักเรียนในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น"ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากคุรุสภาอำเภอ ในวันครูที่ 16 มกราคม 2545
3. ได้รับรางวัล "ครูที่ปรึกษาดีเด่น" จากรมสามัญศึกษา ซึ่งได้ผ่านการประเมินจากจังหวัด และได้รับคะแนนสูงสุดของจังหวัด ในวันครูที่ 16 มกราคม 2545
4. ได้รับคำนิยมจากการเขียนของนักเรียนในความดูแล (นักเรียนในที่ปรึกษาชั้น ม.1/2) เขียนคำนิยมและชื่นชมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษาได้ดีเยี่ยม และต้องการให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดไปทุกปีการศึกษา
5. ได้รับโล่ "ครูผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพยิ่ง" เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 จากอธิบดีกรมสามัญศึกษา ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สิริกร มณีรินทร์ เป็นผู้มอบ
6. ได้รับโล่ และใบประกาศเชิดชูเกียรติรางวัล "BEST TEACHER OF THAILAND 2001"ประเภทผู้สอน จากหนังสือพิมพ์แกนกลาง วันที่ 16 มีนาคม 2545
7. ได้รับโล่ "ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น"ประจำปี 2544 จากผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 จังหวัดปราจีนบุรีในฐานะผู้ดูแลนักศึกษาวิชาทหารให้ความช่วยเหลือและผู้ประสานงานกับคณะครูฝึกทหารได้อย่างดีเยี่ยม
8. ได้รับใบเกียรติคุณบัตรจากโรงเรียนว่าเป็นผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละและอุทิศตนโดยไม่มีวันลา ในรอบปีการศึกษา 2544 และก่อนหน้านี้ก็เคยได้รับเกียรติคุณบัตร ผู้ไม่มีวันลา 3 ปี ติดต่อกัน จากปี 2539-3541 มาแล้ว
9. เป็นครูแม่แบบงานสารสนเทศ ของเขตการศึกษา 12 ประจำปีการศึกษา 2542
10.เป็นครูแกนนำรุ่นที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ ของจังหวัดนครนายก

11.เป็นครูต้นแบบ วิชาภาษาอังกฤษ ปี 2545