กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางวราภรณ์ ศรีอุบล
อาจารย์ 3 ระดับ 8
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 


นายภูมิยศ ศรีอุบล
อาจารย์ 3 ระดับ 9นายบรรจง มงคลยง
อาจารย์ 2 ระดับ 7
ผช.ผอ.ฝ่ายปกครอง


นางสาวกองแก้ว ซิ่งเถียรตระกูล
อาจารย์ 3 ระดับ 8นางนันทวัน โตอินทร์
อาจารย์ 2 ระดับ 7

นางเชาว์นิจ คำมาก
อาจารย์ 2 ระดับ 7

 

 

Home