ฝ่ายบริการ

นายราชกิจ อุ่นเรือน
ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7
หัวหน้าฝ่ายบริการ

1. งานสวัสดิการน้ำดื่ม นางนันทวัน โตอินทร์
2. งานสาธารณูปโภค นายธนู มีอาษา
3. งานโภชนาการและอาหารกลางวัน นางวัลภา อุ่นเรือน
4. งานสุขภาพอนามัย นางราศรี พงษ์ประเสริฐ
5. งานห้องสมุด นางเสาวณีย์ อิ่มจิตต์
6. งานโสตทัศนูปกรณ์ นายวิโรจน์ นนท์ประเสริฐ
7. งานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า นางกมลวรรณ แจงประดิษฐ์
8. งานกิจกรรมโรงเรียนชุมชนและบริการ นายธีระศักดิ์ วิหคทอง
9. งานอาคารสถานที่และลูกจ้าง นายพรหมศิลป์ ช่างวิไลพันธุ์
10. งานประชาสัมพันธ์ นายไพรัตน์ จิระชีวี
11. งานติดตามและประเมินผล นางเสาวณีย์ อิ่มจิตต์

Home