นายสมเกียรติ จิตรงาม

อาจารย์ 2 ระดับ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สอนวิชาพลศึกษา ม.ต้น
สอนวิชาสุขศึกษา-พลศึกษา ม.ปลาย

 


Home