นางสมปอง สุขพิทักษ์
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สอนวิชาคอมพิวเตอร์,ศิลปกับชีวิต, การงานและอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
-รองหัวหน้างานวิชากิจกรรม
-งานตรวจสอบคุณวุฒิ