ฝ่ายบริหาร

นายโกศล พาศิรายุธ
อาจารยใหญ่โรงเรียน ปฏบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

นายบรรจง มงคลยง
อาจารย์ 2  ระดับ 7
รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางจรีภรณ์ สุวรรณศรี
อาจารย์ 2  ระดับ 7
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นายภูมิยศ ศรีอุบล

อาจารย์ 3 ระดับ 9

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 

นายราชกิจ อุ่นเรือน
อาจารย์ 2  ระดับ 7
หัวหน้าฝ่ายบริการ
Home