ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

รายชื่อครูผู้สอน กลุ่มวิชาการงาน อาชีพฯ
นางวัลภา อุ่นเรือน (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/คหกรรม)
นายธนู มีอาษา (อุตสาหกรรม)
นายธนภัทร ดวงประชา(สอนเกษตรกรรม
นางสาวประนอม แสนเสน่ห์ (คหกรรม)
นางสมปอง สุขพิทักษ
(เกษตรกรรม.คอมพิวเตอร์)
นางเสาวณีย์ อิ่มจิตต์ (ห้องสมุด)
นางมณีรัตน์ ชูชีพ (พิมพ์ดีด, คอมพิวเตอร์)
วิทยาศาสตร์
นางวราภรณ์ ศรีอุบล (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/สอนเคมี)
นายภูมิยศ ศรีอุบล (ฟิสิกส์)
นางสาวกองแก้ว ซิ่งเถียรตระกูล (กายภาพ ชีวภาพ)
นางนันทวัน โตอินทร์ (ชีววิทยา)
นางเชาว์นิจ คำมาก (ฟิสิกส์)
นายบรรจง มงคลยง(ทำหน้าที่ผช.ผอ.)
สุขศึกษาและพลศึกษา
นายเทวินทร์ หาญวีรกุล (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
นายสมเกียรติ จิตรงาม
นายพรหมศิลป ช่างวิไลพันธุ์
นางราศรี พงษ์ประเสริฐ
คณิตศาสตร์
นายไพรัตน์ จิระชีวี (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
นายศักดา ทิพโกมุท
นางจรีภรณ์ สุวรรณศรี
นางสาวปราณี ร่วมทอง
นายอำพน แสงศศิธร
สังคมศึกษา
นายวิโรจน์ นนท์ประเสริฐ (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
นางทวีพร ศรีพยัพ
นางประภาพรรณ เสาะการ
นายราชกิจ อุ่นเรือน
นายสมัย ธินิศิริ
ภาษาไทย นางกมลวรรณ แจงประดิษฐ์ (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
นางกาญจนา ธินิศิริ
นางสุนันท์ บุญมั่ง
นางสาวจินตนา อุ่นจิตร
นางบุญเชื้อ บุบผาชาติ
ภาษาอังกฤษ
 
นางศรีสกุล นนท์ประเสริฐ (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
นางอรุณีย์ พิทักษ์ศิลป
นางสาวเสาวนีย์ ใจขำ
นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง
ศิลปะ นายสมัย ธินิศิริ (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/สอนดนตรีไทย) นายธีระศักดิ์ วิหคทอง (ดนตรีสากล)Home