ข้อมูลนักเรียน
รายงานสภาพหลังจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นของนักเรียนที่จบปีการศึกษา 2543

รายงานสถานศึกษาและประกอบอาชีพ
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ร้อยละ
ม.ปลายโรงเรียนเดิม
18
27
45
45.45
ม.ปลายโรงเรียนกรมสามัญฯ
2
1
3
3.03
ม.ปลายโรงเรียนส่วนกลาง
1
0
1
1.01
วิทยาลัยพลศึกษา
0
0
0
0.00
วิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน
11
19
30
30.30
การศึกษานอกโรงเรียน
1
0
1
1.01
ประกอบอาชีพ
0
0
0
0.00
ไม่ศึกษาต่อ
0
1
1
1.01
ไม่ประกอบอาชีพ
0
0
0
0.00
ติดตามไม่ได้
1
3
4
4.04
ไม่จบหลักสูตร
9
5
14
14.14
รวม
43
56
99
100.00

รายงานสภาพหลังจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนที่จบปีการศึกษา 2543

รายงานสถานศึกษาและประกอบอาชีพ
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ร้อยละ
ม.เกษตรศาสตร์
1
0
1
1.37
ม.แม่โจ
1
0
1
1.37
ม.บูรพา
0
3
3
4.11
สถาบันเทคโนโลยี
0
2
2
2.74
วิทยาลัยพลศึกษา
0
2
2
2.74
สถาบันราชภัฏ
2
8
10
13.7
ม.รามคำแหง
2
11
13
17.81
มหาวิทยาลัยเอกชน
7
2
9
12.33
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
7
2
9
12.33
ประกอบอาชีพ
4
9
13
17.81
ติดตามไม่ได้
0
8
8
10.96
ไม่จบหลักสูตร
1
2
2
2.74
รวม
24
49
73
100.00

คนเก่งของปากพลีวิทยาคาร ปีการศึกษา 2542

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
สถาบัน
คณะสาขา
1
นางสาวสมพร ดีช่วย ม.เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์(วทบ.)
2
นางสาวเบญจมาศ แก้วเงิน มศว.องครักษ์ พยาบาลศาสตร์(วทบ.)
3
นายวัลลพ แดงน้อย มศว.ประสานมิตร ศึกษาศาสตร์ฟิสิกส์(กศ.บ.)
4
นางสาวจรุงใจ ใจเอื้อ วิทยาลัยพยาบาล พยาบาลศาสตร์(วทบ.)
5
นางสาววรรณนิภา โฮ่บรรเทา วิทยาลัยพยาบาล พยาบาลศาสตร์(วทบ.)
6
นางสาวรุ่งอรุณ นาคละม้าย สท. ราชมงคล การแพทย์แผนโบราณ
7
นางสาวอารีรัตน์ ทองแก้ว สท. ราชมงคล การแพทย์แผนโบราณ

คนเก่งของปากพลีวิทยาคาร ปีการศึกษา 2543

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
สถาบัน
คณะสาขา
1
นางสาวจุรีรัตน์ มาตย์นอก สท.ราชมงคล สัตวศาสตร์(วทบ.)
2
นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร ม.บูรพา สาธารณสุขศาสตร์(วทบ.)
3
นายนพดล แร่ดี ม.เกษตรศาสตร์ เกษตรกลวิธาน(วทบ.)
4
นายรัฐพล แจงประดิษฐ์ ม.แม่โจ้ เทคโนโลยีชีวภาพ(วทบ.)
5
นางสาววิภาวรรณ ปลื้มใจ ม.บูรพา เทคโนโลยีทางทะเล(วทบ.)
6
นางสาววีราภรณ์ แข็งขัน ม.บูรพา เทคโนโลยีทางทะเล(วทบ.)

Home