นางสุนันท์ บุญมั่ง
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สอนวิชาภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
-หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย
-ได้คะแนนอันดับ 3 จากโครงการ"ครูดีที่หนูรัก" ระดับ ม.ปลาย ประจำปี 2544

 


 

Home