ระบบการดูแลนักเรียน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน มีการทำงานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการทำงานที่มีระบบ พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ หรือรับการประเมินได้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
                1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา
                2. สัมพันธภาพระหว่าง ครูกับนักเรียน เป็นไปด้วยดี และอบอุ่น
3. นักเรียนรู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้
4. นักเรียนมีการพัฒนา ความฉลาดทางอารมณ์
5. นักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข
ปัจจัยสำคัญ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ของการดำเนินงานตามระบบการดูแลและช่วยเหลือ นักเรียน
1. ผู้บริหาร ผู้ช่วยทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญ และให้การสนับสนุนการดำเนินงาน หรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
2. ครูทุกคน และผู้เกี่ยวข้องต้องมีความตระหนัก มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน และมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน
3. คณะกรรมการหรือคณะทำงานทุกคน ต้องมีการประสานงาน/มีการประชุมสม่ำเสมอตามกำหนด
4. ครูที่ปรึกษาเป็นบุคคลหลักสำคัญในการดำเนินงาน โดยต้องได้รับความร่วมมือจากครูทุกคนในโรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ จากโรงเรียน
5. อบรมให้ความรู้และทักษะ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่ครูที่ปรึกษา ผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เอื้อประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องทักษะ ให้คำปรึกษา และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียน ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
การประเมินผลเพื่อพัฒนาและสรุปการทำงาน
1. ครูที่ปรึกษาแต่ละคนรายงานตามแบบ (หน้า 113) เสนอต่อคณะกรรมการทีมทำ
2. ทีมทำ ประชุมสรุปรายงานเป็นระดับชั้นเสนอทีมประสาน
3. ทีมประสานสรุปรายงานเป็นภาพรวมของโรงเรียน เสนอทีมนำ
4. ทีมนำ วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา เผยแพร่ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ภาคผนวก แบบฟอร์มและเอกสาร/คำสั่งของโรงเรียน ที่ต้องเตรียม
1. คำสั่งโรงเรียนแต่งตั้งครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1: 20-25 คน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
              2.1 คณะกรรมการอำนวยการ (ทีมนำ)
                   - ผอ. ประธาน
                   - ผช. ทุกฝ่าย
                   - หัวหน้าระดับ
                   - หัวหน้าแผนงาน
                   - แนะแนว
                   - ผช.ปกครอง เลขานุการ    
             2.2 คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน)
                   -ผช.ปกครอง ประธาน
                   -หัวหน้าระดับ
                   -งานอนามัย
                   -งานกิจกรรม
                   -งานสารสนเทศ
                   -อื่นๆ
             2.3 คณะกรรมการดำเนินงาน (ทีมทำ)
                   - หัวหน้าระดับ
                   - รองหัวหน้าระดับ
                   - ครูที่ปรึกษา
                   - ครูทั่วไป
                   -แนะแนว
                   -อื่นๆ
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในเพื่อทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (หน้า 53)
4. เกณฑ์การคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนจัดทำขึ้นเอง
5. ทำโครงการ แผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน
6. อื่นๆ แบบฟอร์มต่างๆ ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องมี
         1. ระเบียนสะสมของนักเรียนที่ดูแล
         2. แบบประเมินที่ใช้คัดกรองนักเรียน - SDQ ได้แก่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
                                                                - แบบประเมินที่สร้างขึ้น
     3. แบบสรุปผลการคัดกรอง และช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล (หน้า 85/86)
     4. แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล/ห้องเรียน (หน้า 87)
     5. แบบบันทึกการส่งต่อของครูที่ปรึกษา (หน้า 114)
     6. แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน (หน้า 115)
     7. แบบบันทึกสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา(เสนอทีมทำ หน้า113)
     8. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจัดทำของอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น กิจกรรมโฮมรูม การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

Home