นางทวีพร ศรีพยัพ
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สอนวิชาสังคมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
-หัวหน้างานบุคคลากร
-งานร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน

 


 

Home