นายธีระศักดิ์ วิหคทอง
อาจารย์ 1 ระดับ4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สอนวิชาศิลปปฏิบัติ ดนตรีสากล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ควบคุมวงดุริยางค์ของโรงเรียน
เจ้าของวงดนตรี "ฝ้ายคำ"

 


Home