กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางกมลวรรณ แจงประดิษฐ์
อาจารย์ 2 ระดับ 7
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 


นางกาญจนา ธินิศิริ
อาจารย์ 2 ระดับ 7

นางสุนันท์ บุญมั่ง
อาจารย์ 2 ระดับ 7

นางบุญเชื้อ บุบผาชาติ
อาจารย์ ระดับ 7

นางสาวจินตนา อุ่นจิตร
อาจารย์ 2 ระดับ 7

 

 

Home