การคมนาคม

        ชาวอำเภอปากพลีเดินทางติดต่อโดยทางบก มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 33 หรือถนนสุวรรณศร
ตัดผ่านบริเวณตอนกลางของอำเภอ  ถนนสายนี้ทำให้การเดินทางไปยังจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายกได้สะดวก ที่ว่าการอำเภอ  ห่างจากจังหวัดนครนายก ประมาณ 7 กิโลเมต
ร และห่างจากตัวจังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 19 กิโลเมตร

        การโทรคมนาคมคิดต่อสื่อสาร มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง     มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ โดยมีจำนวนคู่สาย 1024 คู่สาย มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า สังกัดการไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัด จำนวน 1 แห่ง ได้แก่การไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอปากพลี

Home