นางวราภรณ์ ศรีอุบล
อาจารย์ 3 ระดับ 8
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สอนวิชาวิทยาศาสตร์เคมี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
-ได้คะแนนอันดับ 1 จากโครงการ"ครูดีที่หนูรัก" ระดับ ม.ปลาย ประจำปี 2544

 


Home