วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

มุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี รักความเป็นไทย

และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

Home