นางวัลภา อุ่นเรือน
อาจารย์ 2 ระดับ 7
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สอนวิชาศิลปปฏิบัติ และการงาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานโภชนาการโรงเรียน

 


Home