นายวิโรจน์ นนท์ประเสริฐ
อาจารย์ 2 ระดับ 7
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สอนวิชาสังคมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

 


 

Home