คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย

1. กลุ่มผู้แทนผู้ปกครอง จำนวน 2 คน 1. นางอารีย์ จันทโชติ
  2. นางบุญเลื่อน ไผ่ล้อม
2. กลุ่มผู้แทนครู จำนวน 2 คน 1. นายภูมิยศ ศรีอุบล อาจารย์ 3 ระดับ 8
  2. นางนันทวัน โตอินทร์ อาจารย์ 2 ระดับ 7
3. กลุ่มผู้แทนองค์กรท้องถิ่น จำนวน 2 คน 1. นายองอาจ เกินอาษา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะหวาย
  2. ผู้ใหญ่ฉันท์ ขยันงาน ผู้ใหญ่บ้านดงแขวน
4. ผู้แทนองค์กรเอกชน 1. นายสมจิตร เสือหล้า
  2. พันเอกพิเศษทำนอง โดยอาษา
5. ผู้แทนศิษย์เก่า จำนวน 2 คน 1. นายสมชาย ธูปเงิน
  2. นายทศพล พินิจธนภาคย์
6. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน 1. นายชำนาญ ตันกูล
  2. นายณรงค์ หาญวิสัย
  3. จ่าสิบเอกชอบ เชิดฉาย
  4. นายบุญส่ง บุญมา


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1. นายสมจิตร เสือหล้า ประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง บุญมา รองประธานกรรมการ
3. นางอารีย์ จันทโชติ กรรมการ
4. นางบุญเลื่อน ไผ่ล้อม กรรมการ
5. นายภูมิยศ ศรีอุบล กรรมการ
6. นายองอาจ เกินอาษา กรรมการ
7. นายฉันท์ ขยันงาน กรรมการ
8. พันเอกพิเศษทำนอง โดยอาษา กรรมการ
9. นายสมชาย ธูปเงิน กรรมการ
10. นายทศพล พินิจธนภาคย์ กรรมการ
11. นายชำนาญ ตันกูล กรรมการ
12. นายณรงค์ หาญวิสัย กรรมการ
13. จ่าสิบเอกชอบ เชิดฉาย กรรมการ
14. นายจวง มาตย์นอก กรรมการและเลขานุการ
15. นางนันทวัน โตอินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   

Home