เขตการปกครอง

การปกครอง แบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2475 เป็นตำบล หมู่บ้านดังนี้ อำเภอปากพลีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 51 หมู่บ้าน ดังนี้
1. ตำบลนาหินลาด มี 7 หมู่บ้าน
2. ตำบลหนองแสง มี 9 หมู่บ้าน
3. ตำบลโคกกรวด มี 7 หมู่บ้าน
4. ตำบลเกาะหวาย มี 6 หมู่บ้าน
5. ตำบลเกาะโพธิ์ มี 7 หมู่บ้าน
6. ตำบลปากพลี มี 7 หมู่บ้าน
7. ตำบลท่าเรือ มี 8 หมู่บ้าน
นอกจากนี้ยังมีเทศบาลตำบล 1 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง

Home